Gloria Fuertes

name

name

102

Gloria Fuertes

nail polish

SOLO

nail polish

THE GEL BOTTLE inc

nail polish

Half

family

Brown